Όροι συμμετοχής καλοκαιρινού διαγωνισμού Chefouli

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

To chefoulis.gr  προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο Καλοκαιρινός Διαγωνισμός από τον chefouli !!! (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός προκηρύσσεται στο πλαίσιο προώθησης των υπηρεσιών τις οποίες παρέχει  ο Διοργανωτής (περαιτέρω οι «Υπηρεσίες»)

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση των ανηλίκων Διαγωνιζόμενων  επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής τους .

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται : (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 18 Ιουνίου 2014, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και τις 01 Ιουλίου 2014, ώρα 15:00 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει κάνει ‘Like’ στην σελίδα του chefouli στο facebook και στην συνέχεια να κάνει ‘share’ στην σελίδα διαγωνισμού  και να συμπληρώσει την φόρμα με τα στοιχεία που εμφανίζονται, ώστε να παραχωρήσει τα στοιχεία του στην εφαρμογή. (Αν δεν πατήσει ‘share’ και ‘Συμμετοχή’ δεν θα θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή του στον διαγωνισμό). Κάθε Συμμετέχων χρήστης θα έχει δικαίωμα μιας συμμετοχής και θα μπορεί να κερδίσει μόνο μια φορά. Ο κάθε συμμετέχων καλείται να:

  • Συμπληρώσει την ειδική φόρμα συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία θα είναι αναρτημένη στην σελίδα διαγωνισμού  με  τα παρακάτω πεδία:
  1. Όνομα
  2.  Επώνυμο
  3.  E-mail

Κάθε  διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  δύναται να χρησιμοποιηθεί άπαξ για μία και μοναδική συμμετοχή στην κλήρωση. . Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων τους. Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται να παρέχουν αληθή και ακριβή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν από τρίτους, ούτε θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο. Η διοργανώτρια  διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας για να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό που αφορά στον ιστότοπο. Η καταχώρηση λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή άκυρη. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο Διοργανωτής, ή/ και τρίτοι κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στον Διαγωνισμό από το σύστημα του Διοργανωτή ή/ και των ανωτέρω τρίτων και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6. Δώρα.

Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρα») θα είναι 1 μπάρμπεκιου Singer BBQ 2000. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των Δώρων. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού, ή οι επιλαχόντες αυτού, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικαταστάσιμα αυτών αντικείμενα. Οι νικητές δε, οφείλουν να συμπεριφέρονται νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.

Όλες οι έγκυρες συμμετοχές που υποβάλλονται κάθε ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού λαμβάνουν μέρος σε κλήρωση που θα διενεργηθεί την επόμενη ημέρα μετά την λήξη του διαγωνισμού  στα γραφεία του Διοργανωτή. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές που έχουν υποβληθεί σε όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Η κλήρωση θα αναδείξει έναν νικητή. Η ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα γίνει με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του προγράμματος και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το αρχείο συμμετεχόντων).Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών  θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 10.

8. Εγκυρότητα συμμετοχής.

Για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

9. Ενημέρωση για την κατακύρωση.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί με e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχεί στο facebook προφίλ τους και θα κληθεί  να επικοινωνήσει με τον διοργανωτή για τον τρόπο παραλαβής του δώρου. Τα στοιχεία του νικητή του δώρου του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν ΕΔΩ  . Σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερών από την κατακύρωση του σχετικού Δώρου του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μην παραδώσει το δώρο του διαγωνισμού στον νικητή. Η παράδοση του δώρου θα γίνει από τον διοργανωτή έπειτα από επικοινωνία με τον νικητή.

10. Ευθύνη.

Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά του ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας που συντρέξουν στο πρόσωπο του Διοργανωτή. Η ευθύνη της διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των δώρων και δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.Μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και τη διανομή των δώρου στον νικητή, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο της κλήρωσης.Επίσης η διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη υπέχει, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και βλάβη σωματική ή/και ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο.

11. Πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει χρησιμοποιώντας το e-mail: info@chefoulis.gr.

12. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι ο ίδιος θα τηρεί αρχείο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό τα οποία θα συλλέξουν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό αποκλειστικά την ανακήρυξη του νικητή του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την (τυχόν) παράδοση του Δώρου σε αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν και συναινούν στην παραπάνω τήρηση αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν στο e-mail info@chefoulis.gr

13. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου https://www.facebook.com/chefoulis  και chefoulis.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

14. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για την παροχή των υπηρεσιών της, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Προβολή λεπτομεριών

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για την παροχή των υπηρεσιών της, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας.
Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Προβολή λεπτομεριών

Κλεισιμο