Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης της εφαρμογής Facebook “Chefoulis.gr”

Η ιστοσελίδα chefoulis.gr έχει δημιουργήσει την παρούσα εφαρμογή στο Facebook για σκοπούς πληροφόρησης, διαγωνισμών και ψυχαγωγίας, η χρήση της οποίας υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις (από εδώ και πέρα “Όροι και Προϋποθέσεις”) που αναφέρονται παρακάτω, καθώς επίσης και σε όλη την σχετική νομοθεσία. Η πρόσβαση στην εφαρμογή και η χρήση της συνεπάγονται με πλήρη αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων από τον χρήστη.

  • Το “chefoulis.gr App” είναι μια πλατφόρμα στην οποία υπάρχει η δυνατότητα πρόσκλησης χρηστών του Facebook και αποστολής σε αυτούς και τους φίλους τους προσωπικών μηνυμάτων, καθώς και κοινοποιήσεις στον τοίχο τους με την μορφή «προσκλήσεων-καλέσματος». Για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας για όλους τους χρήστες, ο κάθε χρήστης συμφωνεί ότι θα κάνει χρήση της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
  • Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του “chefoulis.gr app”, ο χρήστης επιβεβαιώνει στο chefoulis.gr ότι του παραχωρεί την συναίνεσή του να χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα των φίλων του στο Facebook, όπως τα έχουν αναρτήσει οι ίδιοι στο προσωπικό τους προφίλ.
  • Ο χρήστης πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να έχει δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής.
  • Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ο χρήστης θα ειδοποιείται από το Facebook να παραχωρήσει άδεια στην εφαρμογή για πρόσβαση στις βασικές πληροφορίες του προφίλ του στο Facebook, στο email του και τα status updates καθώς και κοινοποιήσεις στον τοίχο του. Σε περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί στο προαναφερθέν αίτημα, δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ή πλήρους χρήσης της εφαρμογής. Ο χρήστης θα πρέπει να αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και τους αντίστοιχους του Facebook ώστε να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στην εφαρμογή.
  • Το chefoulis.gr και οποιοδήποτε τρίτο μέρος εμπλέκεται στην παραγωγή ή τη διανομή της παρούσας εφαρμογής δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση και δεν φέρουν ευθύνες για οποιαδήποτε βλάβη ή ιούς μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στον υπολογιστή ή οποιοδήποτε εξοπλισμό χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για την πρόσβαση, την χρήση και την περιήγηση στην εφαρμογή ή το downloading οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων, βίντεο  ή ήχου από την εφαρμογή.
  • Στο πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω εφαρμογής “chefoulis.gr App” το chefoulis.gr συλλέγει από τους συμμετέχοντες στοιχεία όπως Facebook Profile ID, ονοματεπώνυμο, email όπως αυτά εμφαίνονται στον διαδικτυακό τόπο του facebook και θα τα χρησιμοποιήσει για λόγους επικοινωνίας με τους χρήστες. Το chefoulis.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.